Prodaja je končana!

Akcija se konča za:

d
u
m
s

Ogoji poslovanja

BOZICNODREVO.SI
s sedežem na naslovu Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00
identifikacijska številka: 01824651, številka za DDV: CZ01824651
za prodajo blaga preko spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem naslovu www.bozicnodrevo.si.

1. UVODNE DOLOČBE
1.1. Ti pogoji poslovanja (v nadaljevanju “pogoji poslovanja”) spletne trgovine bozicnodrevo.si, ki jo upravlja All4Customer sro, s sedežem na naslovu Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00, Češka identifikacijska številka: 01824651 (v nadaljevanju kot »prodajalec«) urejajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: kupoprodajna pogodba), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju imenovani »kupec«) prek prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem naslovu bozicnodrevo.si, preko spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu “spletni vmesnik trgovine”).
1.2. Pogoji poslovanja dodatno urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank pri uporabi spletne strani prodajalca na naslovu www.bozicnodrevo.si (v nadaljnjem besedilu »spletna stran«) in druga s tem povezana pravna razmerja. Pogoji poslovanja ne veljajo za primere, ko oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, nastopa pri naročanju blaga v okviru svojega poslovanja.
1.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev poslovanja, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoča določila v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določili pogojev.
1.4. Določbe poslovnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in poslovni pogoji so sestavljeni v češkem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.
1.5. Besedilo pogojev poslovanja lahko prodajalec kadar koli spremeni ali dopolni brez predhodnega obvestila. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obdobja veljavnosti prejšnje različice pogojev.

2. UPORABNIŠKI RAČUN
2.1. Na podlagi kupčeve registracije na spletnem mestu lahko kupec dostopa do njegovega uporabniškega vmesnika. Iz svojega uporabniškega vmesnika lahko kupec naroči blago (v nadaljnjem besedilu “uporabniški račun”). Če spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.
2.2. Kupec je ob registraciji na spletni strani in pri naročilu blaga dolžan vse podatke navesti pravilno in resnično. Kupec je dolžan podatke, navedene v uporabniškem računu, posodobiti v primeru kakršne koli spremembe. Podatke, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in ob naročilu blaga, prodajalec šteje za pravilne.
2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohranjati zaupnost v zvezi s podatki, potrebnimi za dostop do njegovega uporabniškega računa, in potrjuje, da prodajalec ni odgovoren za kršitev te obveznosti s strani kupca.
2.4. Kupec nima pravice dovoliti uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.
2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti v primeru, da kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot šest (6) mesecev ali v primeru, da kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji poslovanja). ).
2.6. Kupec priznava, da uporabniški račun morda ni na voljo 24 ur na dan, predvsem glede nujnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca, oz. potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLEPITEV KUPNE POGODBE
3.1. Spletni vmesnik trgovine vsebuje seznam blaga, ki ga prodajalec ponuja v prodajo, vključno s cenami posameznega ponujenega blaga. Cene ponujenega blaga so navedene z davkom na dodano vrednost in vsemi pripadajočimi dajatvami. Ponudba za prodajo blaga in cene tega blaga ostanejo v veljavi, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji. Vse ponudbe za prodajo blaga, objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so nezavezujoče in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe glede tega blaga.
3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga. Informacije o stroških pakiranja in dostave blaga, navedene v spletnem vmesniku trgovine, veljajo le v primerih, ko je blago dostavljeno na ozemlju Češke republike. V primeru dostave blaga v drugo državo znotraj EU se cena dostave določi individualno – za točen znesek prevoza nas kontaktirajte na info@mujstromecek.cz.
3.3. Za naročilo blaga kupec izpolni naročilnico v spletnem vmesniku trgovine. Naročilnica vsebuje zlasti podatke o:
3.3.1. naročeno blago (naročeno blago kupec “vstavi” v elektronski nakupovalni voziček spletnega vmesnika trgovine),
3.3.2. način plačila kupnine blaga, podatek
o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
3.3.3. informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu skupaj “naročilo”).
3.4. Kupec lahko pred oddajo naročila prodajalcu preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo, tudi glede na kupčevo zmožnost odkrivanja in popravljanja napak pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb “Kupi”. Podatki, navedeni v vrstnem redu, prodajalec meni, da so pravilni. Prodajalec bo takoj po prejemu naročila kupcu potrdil ta prevzem po elektronski pošti na kupčev e-naslov, ki je naveden v uporabniškem vmesniku ali naročilu (v nadaljnjem besedilu “Kupčev e-naslov”).
3.5. Glede na naravo naročila (količina blaga, kupnina, predvideni stroški pošiljanja) ima prodajalec vedno pravico zahtevati od kupca dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu).
3.6. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z dostavo prevzema naročila (akcepta), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.
3.7. Kupec potrjuje, da prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe, zlasti z osebami, ki so predhodno bistveno kršile svoje obveznosti do prodajalca.
3.8. Kupec se ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe strinja z uporabo sredstev komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec sam.

4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI
4.1. Ceno blaga in morebitne stroške, povezane z dostavo blaga po kupoprodajni pogodbi, lahko kupec plača prodajalcu na naslednje načine:
• po povzetju na kraju, ki ga kupec navede v naročilu
• z bančnim nakazilom
• GoPay – s kreditno kartico ali bančnim plačilnim prehodom
• Plačajte preko PayPal ali plačajte s kreditno kartico, če plačate PayPal račun.
4.2. Skupaj s kupnino je kupec dolžan plačati prodajalcu stroške v zvezi s pakiranjem in dostavo blaga v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno drugače navedeno, so v kupnino vključeni tudi stroški, povezani z dostavo blaga.
4.3. V primeru plačila z gotovino ali v primeru plačila po povzetju je kupnina plačana ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je kupnina plačana v treh (3) dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
4.4. V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati kupnino blaga skupaj s simbolom spremenljivega plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezni znesek knjižen na račun prodajalca.
4.5. Prodajalec ima pravico, zlasti v primeru, da kupec ne predloži dodatne potrditve naročila (člen 3.5), zahtevati plačilo celotne kupnine pred pošiljanjem blaga kupcu.
4.6. Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec zagotovi kupcu, ni mogoče kombinirati.
4.7. Če je to običajno v poslovnih razmerjih ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, prodajalec kupcu izda davčni dokument – račun o plačilih na podlagi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčni dokument – račun bo prodajalec izstavil kupcu po plačilu cene blaga in bo poslan v elektronski obliki na kupčev elektronski naslov.

5. ODSTOP OD KUPNE POGODBE
5.1. Kupec potrjuje, da v skladu z določbami § 53, odstavek 8 Zakona št. dobavo po želji kupca prilagojenega blaga, pa tudi pokvarljivega, dotrajanega ali zastarelega blaga, iz kupoprodajne pogodbe za dobavo avdio in video posnetkov in računalniških programov, če je potrošnik zlomil njihovo originalno embalažo, ter iz kupoprodajne pogodbe za dobava časopisov, periodike in revij.
5.2. Če ne gre za primer iz člena 5.1 ali drug primer, ko ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu z določbami 53. odstavka 7. Šifra, v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe mora biti dostavljen prodajalcu v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec pošlje na naslov prodajalčeve pisarne ali na e-poštni naslov prodajalca info@mujstromecek.cz.
5.3. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s 5.2. členom Pogojev se kupoprodajna pogodba od začetka razveljavi. Blago mora biti vrnjeno prodajalcu v sedmih (7) delovnih dneh po pošiljanju odstopa od pogodbe prodajalcu. Blago je treba prodajalcu vrniti nepoškodovano in nerabljeno ter po možnosti v originalni embalaži.
5.4. V petnajstih (15) dneh po vračilu blaga s strani kupca v skladu s členom 5.3 o
pogojev poslovanja ima prodajalec pravico pregledati vrnjeno blago, predvsem ugotoviti, ali vrnjeno blago ni poškodovano, obrabljeno ali delno porabljeno.
5.5. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s členom 5.2 Pogojev poslovanja, bo prodajalec kupcu vrnil izpolnitev, ki jo je kupec zagotovil v desetih (10) dneh po izteku roka za pregled blaga po 5.4. pogojev, kupcu, negotovinsko na račun, ki ga določi kupec. Prodajalec ima tudi pravico vrniti izpolnitev, ki jo je kupec zagotovil ob vračilu blaga kupcu.
5.6. Kupec potrjuje, da je v primeru, da je blago, ki ga vrne kupec, poškodovano, obrabljeno ali delno porabljeno, prodajalec upravičen do odškodnine za škodo, povzročeno kupcu. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati pravico do povračila škode s pravico kupca do vračila kupnine.
5.7. Dokler blaga ne prevzame kupec, ima prodajalec pravico, da kadar koli odstopi od kupoprodajne pogodbe. V takem primeru bo prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrnil kupnino, negotovinsko na račun, ki ga določi kupec.
5.8. Če je darilo kupcu izročeno skupaj z blagom, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena z nevezujočim pogojem, da če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba za tako darilo preneha veljati in kupec je dolžan vrniti darilo.

6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA
6.1. Način dostave blaga določi prodajalec, razen če v kupoprodajni pogodbi ni drugače določeno. Če je način prevoza sklenjen na podlagi zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.
6.2. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan blago dostaviti na kraj, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec dolžan blago prevzeti ob dostavi. Če kupec ob dostavi blaga ne prevzame, ima prodajalec pravico zahtevati skladiščnino v višini 200 CZK (z besedami: dvesto čeških kron) ali pa je prodajalec upravičen odstopiti od kupoprodajne pogodbe.
6.3. V primeru, da je zaradi razlogov na strani kupca potrebno blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določen v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške v zvezi s ponavljajočo se dostavo blaga oz. stroški, povezani z drugim načinom dostave.
6.4. Ob prevzemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru morebitnih napak nemudoma obvestiti prevoznika. V primeru ugotovitve kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko, kupcu pošiljke ni treba prevzeti od prevoznika. S podpisom dobavnice kupec potrjuje, da embalaža pošiljke, v kateri je blago, ni poškodovana.
6.5. Druge pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo posebni dobavni pogoji prodajalca, če jih izda prodajalec.

7. ODGOVORNOST ZA NAPAKE, GARANCIJA
7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake, vključno z garancijsko odgovornostjo prodajalca, urejajo ustrezni splošno zavezujoči predpisi (zlasti določbe § 612 in naslednjih Civilnega zakonika).
7.2. Prodajalec kupcu odgovarja za to, da je prodana stvar v skladu s kupoprodajno pogodbo, predvsem da je brez napak. Skladnost s kupoprodajno pogodbo pomeni, da ima prodana stvar kakovost in uporabne lastnosti, ki jih zahteva pogodba, ki jih opisuje prodajalec, proizvajalec ali njegov zastopnik, ali se pričakuje na podlagi oglaševanja, oziroma kakovost in uporabne lastnosti, ki so običajne za stvar. vrsta, ki ustreza zahtevam zakona, je v ustrezni količini, meri ali teži in ustreza namenu, ki ga prodajalec navede za uporabo stvari oziroma za katerega se stvar običajno uporablja.
7.3. V primeru, da artikel ob prevzemu s strani kupca ni v skladu s kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju “navzkrižje s kupoprodajno pogodbo”), ima kupec pravico, da artikel brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja proda v ustreznem stanju. na kupoprodajno pogodbo, kot je zahtevano, kupec bodisi z zamenjavo artikla bodisi s popravilom; če tak postopek ni mogoč, lahko kupec zahteva primeren popust na ceno artikla ali odstopi od pogodbe. To ne velja, če je kupec vedel za nasprotje s kupoprodajno pogodbo pred prevzemom stvari ali je sam povzročil nasprotje s kupoprodajno pogodbo. Neskladje s kupoprodajno pogodbo, ki se pokaže v šestih (6) mesecih od dneva prevzema stvari, se šteje za konflikt, ki že obstaja ob prevzemu, razen če je v nasprotju z naravo stvari ali če ni dokazano. drugače.
7.4. Če blago ni pokvarljivo ali rabljeno, odgovarja prodajalec za napake, ki se pokažejo v nasprotju s kupoprodajno pogodbo po prevzemu blaga v garancijskem roku (garancija).
7.5. Kupčeve pravice, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake, vključno z garancijsko odgovornostjo prodajalca, kupec uveljavlja na naslovu prodajalca All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Zaza trenutek reklamacije se šteje trenutek, ko je prodajalec od kupca prejel zahtevano blago.
7.6. Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake so urejene s prodajalčevim reklamacijskim postopkom.

8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIC
8.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne kupnine blaga.
8.2. Kupec potrjuje, da so programska oprema in druge komponente, ki sestavljajo spletni vmesnik trgovine (vključno s fotografijami ponujenega blaga), zaščitene z avtorskimi pravicami. Kupec se zavezuje, da ne bo izvajal nobene dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočila vmešavanje ali uporabo programske opreme ali drugih komponent, ki sestavljajo spletni vmesnik trgovine.
8.3. Kupec pri uporabi spletnega vmesnika trgovine ni upravičen do uporabe mehanizmov, programske opreme ali drugih postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje spletnega vmesnika trgovine. Spletni vmesnik trgovine se lahko uporablja le v obsegu, ki ni v škodo pravic drugih kupcev prodajalca in je v skladu z njegovim namenom.
8.4. Prodajalca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v zvezi s kupcem v smislu določb 53.a odstavka 1. Civilnega zakonika.
8.5. Kupec potrjuje, da prodajalec ni odgovoren za napake, nastale zaradi posegov tretjih oseb na spletno stran ali zaradi uporabe spletne strani v nasprotju z njihovim namenom.
8.6. Prodajalec ne odgovarja za škodo in morebitno škodo za zdravje, ki bi nastala zaradi nepravilne montaže, sidranja ali uporabe trampolina. Natančna navodila, kako sestaviti trampolin, boste našli v navodilih, ki so priložena paketu.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POŠILJANJE Komercialnih sporočil
9.1. Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, zagotavlja Zakon št. 101/2000 Zb. o varstvu osebnih podatkov s spremembami.
9.2. Kupec soglaša z obdelavo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, naslov prebivališča, identifikacijska številka, davčna številka, e-poštni naslov in telefonska številka (v nadaljnjem besedilu skupaj »osebni podatki«).
9.3. Kupec soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Prodajalca, za namene uveljavljanja pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, za namene vzdrževanja uporabniškega računa ter za namen pošiljanja informacij in komercialnih sporočil kupcu.
9.4. Kupec potrjuje, da je dolžan svoje osebne podatke (pri registraciji, v svojem uporabniškem računu, pri naročanju s spletnega vmesnika trgovine) navesti pravilno in resnično ter da je dolžan prodajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o kakršni koli spremembi v njegove osebne podatke.
9.5. Prodajalec lahko pooblasti tretjo osebo za obdelavo osebnih podatkov kupca kot obdelovalca. Razen osebam, ki prevažajo blago, prodajalec osebnih podatkov brez predhodnega soglasja kupca ne bo posredoval tretjim osebam.
9.6. Osebni podatki se bodo obdelovali za nedoločen čas. Osebni podatki se bodo obdelovali v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način.
9.7. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in da je bil obveščen, da gre za prostovoljno posredovanje osebnih podatkov.
9.8. V primeru, da kupec meni, da prodajalec ali obdelovalec (člen 9.5) izvaja obdelavo njegovih osebnih podatkov, kar je v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonom, še posebej, če so osebni podatki netočni z glede na namen njihove obdelave, lahko:
9.8.1. prosite prodajalca ali predelovalca za pojasnilo,
9.8.2. zahtevati od prodajalca ali predelovalca, da popravi tako nastalo situacijo. Zlasti gre lahko za blokiranje, popravljanje, dopolnjevanje ali razpolaganje z osebnimi podatki. Če se ugotovi, da je kupčeva zahteva po prejšnjem stavku utemeljena, prodajalec oziroma predelovalec nemudoma odstrani pomanjkljivo stanje. Če prodajalec ali obdelovalec ne ugodi zahtevi, ima kupec pravico, da se obrne neposredno na Urad za varstvo osebnih podatkov. Ta določba ne vpliva na pravico kupca, da se s svojo pritožbo obrne neposredno na Urad za varstvo osebnih podatkov.
9.9. Če kupec zahteva informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov, je prodajalec dolžan te podatke posredovati. Prodajalec ima pravico zahtevati razumno plačilo za posredovanje informacij po prejšnjem stavku, ki ne presega stroškov, potrebnih za posredovanje informacije.

10. POŠILJANJE Komercialnih sporočil in shranjevanje piškotkov
10.1. Kupec soglaša s pošiljanjem informacij v zvezi z blagom, storitvami ali poslovanjem Prodajalca na elektronski naslov Kupca in nadalje soglaša s pošiljanjem komercialnih sporočil s strani Prodajalca na elektronski naslov Kupca.
10.2. Kupec se strinja s shranjevanjem tako imenovanih piškotkov na svojem računalniku. V primeru, da je na spletni strani mogoče opraviti nakup in izpolniti obveznosti prodajalca iz kupoprodajne pogodbe brez shranjevanja tako imenovanih piškotkov na kupčev računalnik, lahko kupec kadarkoli prekliče soglasje iz prejšnjega stavka.pri.

11. DOSTAVA
11.1. Če ni drugače dogovorjeno, mora biti vsa korespondenca v zvezi s kupoprodajno pogodbo dostavljena drugi stranki pisno, po elektronski pošti, osebno ali priporočeno preko ponudnika poštnih storitev (po izbiri pošiljatelja). Kupcu se dostavi na elektronski naslov, ki je naveden v njegovem uporabniškem računu.

12. KONČNE DOLOČBE
12.1. Če razmerje v zvezi z uporabo spletne strani ali pravno razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo. To ne vpliva na pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno zavezujočih zakonskih predpisov.
12.2. Prodajalec ima pravico prodajati blago na podlagi obrtnega dovoljenja in za dejavnost prodajalca ne velja nobeno drugo dovoljenje. Trgovsko dovoljenje v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni urad za izdajo dovoljenj.
12.3. Če katera koli določba določil in pogojev postane ali postane neveljavna ali neveljavna, bo neveljavna določba zamenjana z določbo, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve kupoprodajne pogodbe ali poslovnih pogojev zahtevajo pisno obliko.
12.4. Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji poslovanja, prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.
12.5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Češka e-naslov info@mujstromecek.cz, telefon +420 777 470 538.
V Ostravi 1. avgusta 2014
Ti pogoji so prevzeti in spremenjeni iz Vzorčnih pogojev, ki jih je izdelalo Združenje za elektronsko poslovanje.

SPLETNO REŠEVANJE SPOROV
Z učinkom od 15. februarja 2016 je Evropska komisija vzpostavila platformo za izvensodno reševanje sporov, ki potrošnikom omogoča reševanje sporov v zvezi z njihovimi spletnimi naročili brez potrebe po sodnem postopku. Ta postopek reševanja sporov je na voljo na naslednji zunanji povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Žal nismo dolžni in ne moremo sodelovati pri reševanju sporov na alternativni (izvensodni) način. V zvezi s pritožbami nas kontaktirajte na elektronski naslov info@mujstromecek.cz